ลุ่มน้ำปากพนัง ตำนานเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ พลิกฟื้นอีกครั้งด้วยพระเมตตา

243
views
ลุ่มน้ำปากพนัง ตำนานเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ

“ทำประตูน้ำที่ปากแม่น้ำห่างจากตัวอำเภอปากพนังประมาณ 3 กิโลเมตร ก็พิจารณาว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า เป็นกุญแจสำคัญของโครงการฯ จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่ น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มและสามารถที่จะให้ประชาชนมีน้ำบริโภคและน้ำทำการเกษตร”

พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระเมตตา

ในอดีตนั้น “ลุ่มน้ำปากพนัง” เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคใต้ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “เมืองแห่งอู่ข้าว อู่น้ำ” แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคซึ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่ป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารกลับลดลงอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ทำให้ “ลุ่มน้ำปากพนัง” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รวม 13 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา รวมพื้นที่ประมาณ 1.9 ล้านไร่ และเป็นพื้นที่นากว่า 500,000 ไร่ ต้องพบกับปัญหาน้ำจืดขาดแคลน น้ำเค็มรุกล้ำ น้ำเปรี้ยวและน้ำเสียคุกคาม เป็นเหตุให้ชาวลุ่มน้ำปากพนังต้องเผชิญปัญหาผลผลิตตกต่ำ ทำนาไม่ได้ผล แหล่งประมงที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แทบจะไม่มีกุ้งหอยปูปลาให้ชาวบ้านจับมายังชีพยามขาดแคลน ประชาชนโดยรวมมีฐานะยากจนลงเป็นลำดับ อดีตที่เคยรุ่งโรจน์ของพื้นที่และชุมชนกลับอับจนหม่นมืดไร้ความหวังจนแทบจะกลายเป็นตำนานที่ไม่มีผู้ใดอยากจดจำ

โรงสีไฟปากพนังในอดีตภาพ – โรงสีไฟในอดีต ปากพนัง นครศรีฯ

แต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง พระองค์ทรงศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด จนได้บทสรุปออกมาเป็นแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังพระราชทานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จนเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2536 โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชดำริ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนังเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทำกินของราษฎร ด้วยการขุดลอกคลอง พร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารควบคุมปากคลอง เพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทะเลโดยเร็วที่สุดกรณีเกิดอุทกภัย
กำหนดแนวเขตที่ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อแยกพื้นที่น้ำจืดและพื้นที่น้ำเค็มออกจากกันให้แน่นอน พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและจัดระบบชลประทานน้ำเค็มที่มีประสิทธิภาพ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเพื่อการอุปโภคบิโภค และช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่าง

วิจัยข้าวพื้นเมืองปากพนัง

ล่วงมากว่า 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ได้ผลิดอกออกผลอย่างงดงาม สำเร็จเป็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพลิกฟื้นให้คืนกลับสู่สภาพที่เหมาะสมในการดำรงชีพ ผืนดินที่เคยแห้งผากกลับชุ่มดำพร้อมสำหรับการเพาะปลูก ระบบนิเวศที่เคยผิดเพี้ยนเริ่มปรับตัวเข้าสู่ความสมดุลส่งสัญญาณให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ หวนคืนถิ่นเดิม เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะพระราชทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันยังประโยชน์สูงสุดต่อพสกนิกรในพื้นที่โดยรอบแล้ว พระองค์ยังได้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในหัวใจประชาชนให้สามารถก้าวพ้นวิกฤตนานา ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินจนตั้งตัวได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยลำดับ วันนี้ชาวปากพนังล้วนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งลุ่มน้ำปากพนัง…ลุ่มน้ำที่จะไม่มีวันเหือดแห้ง…ลุ่มน้ำที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา – ห้องสมุดมั่นพัฒนา

Loading...
Loading...